เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
account_box กองคลัง
นางสาวคนึงนิตย์ เนาวภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวคนึงนิตย์ เนาวภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุพัตรา เทียมทิพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวสุพัตรา เทียมทิพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวอภิญญา พันธ์ดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอภิญญา พันธ์ดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายอุดมศักดิ์ศิริ พิมพ์โพธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายอุดมศักดิ์ศิริ พิมพ์โพธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุทธิตา ชัยเรืองรัชต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุทธิตา ชัยเรืองรัชต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจันทร์จิรา ศรีสระคู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวจันทร์จิรา ศรีสระคู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายมงคล สาระวิทย์ฅ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นายมงคล สาระวิทย์ฅ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายจำเริญ คำพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 082-408-6269
นายจำเริญ คำพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 082-408-6269
นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย
โทร : 080-0017565
นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย
โทร : 080-0017565
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 21


× เทศบาลตำบลภูจองนายอย