messager
 
เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองคลัง
นางสาวคนึงนิตย์ เนาวภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุพัตรา เทียมทิพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวอภิญญา พันธ์ดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายอุดมศักดิ์ศิริ พิมพ์โพธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุทธิตา ชัยเรืองรัชต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจันทร์จิรา ศรีสระคู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายมงคล สาระวิทย์ฅ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

× เทศบาลตำบลภูจองนายอย