messager
 
เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลภูจองนายอย เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 1126
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางแจ้งการชำระภาษี.. ผ่านทางโมบายแอพพลิเคชั่น Line ชื่อ ”จัดเก็บภาษี ทต.ภูจองฯ”
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 10
ประกาศเทศบาลตำบลภูจองนายอย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 29
ประกาศเทศบาลตำบลภูจองนายอย เรื่อง รายงานงบการเงิน เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 30
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2566 เทศบาลตำบลภูจองนายอย
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
ประชาสัมพันธ์แผนการออกตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายอาหาร ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลภูจองนายอย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 103
กิจกรรม ใส่ผ้าไทย ใช้ผ้าถุง หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 13
ประกาศเทศบาลตำบลภูจองนายาย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 45
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลภูจองนายอย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 /2566
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 9
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 9
จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬาที่เทศบาลตำบลภูจองนายอย ดำเนินการจัดให้ประชาชนใช้ในแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกาย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 11
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมกีฬาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทศบาลตำบลภูจองนายอย(สำหรับเด็กปฐมวัย)
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 7
ประกาศเทศบาลตำบลภูจองนายอย บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยคนพิการ ของเทศบาลตำบลภูจองนายอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 38
find_in_page รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 18
เทศบาลตำบลภูจองนายอย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยท่านใดที่มีความสนใจสามารถสมัครได้ที่งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลภูจองนายอย ในวันและเวลาราชการ
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 8
รายงานผลดำเนินงาน โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 42
สถิติข้อมูลจำนวนผู้พิการของเทศบาลตำบลภูจองนายอย
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 9
สถิติข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลภูจองนายอย
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 5
ประกาศเทศบาลตำบลภูจองนายอย สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลภูจองนายอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 48
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 46
1 - 20 (ทั้งหมด 119 รายการ) 1 2 3 4 5 6

× เทศบาลตำบลภูจองนายอย