เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูจองนายอย เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูจองนายอย เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file เทศบาลตำบลภูจองนายอย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file เทศบาลตำบลภูจองนายอย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file เทศบาลตำบลภูจองนายอย เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูจองนายอย เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
photo เทศบาลตำบลภูจองนายอย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดสัตว์(โรคระบาดลัมปี สกิน) ในสัตว์โค-กระบือ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูจองนายอย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file จดหมายข่าวเทศบาลตำบลภูจองนายอย (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูจองนายอย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นของเทศบาลตำบลภูจองนายอย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูจองนายอย เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ตารางจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อพนักงานจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเปศบาลตำบลภูจองนายอย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายจำเริญ คำพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 082-408-6269
นายจำเริญ คำพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 082-408-6269
นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย
โทร : 080-0017565
นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย
โทร : 080-0017565
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 17


× เทศบาลตำบลภูจองนายอย