เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์แผนการออกตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายอาหาร ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลภูจองนายอย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
photo ประกาศเทศบาลตำบลภูจองนายาย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูจองนายอย บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยคนพิการ ของเทศบาลตำบลภูจองนายอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงาน โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูจองนายอย สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลภูจองนายอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
photo ประชาสัมพันธ์ : ชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file แบบสำรวจ ข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขต อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file ประชาชนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ณ จุดบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ขอขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
photo จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลคำบลภูจองนายอย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูจองนายอย เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file รูปภาพการติดตั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์การหยุดเผาป่า poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
photo ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
find_in_page ประกาศ กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลภูจองนายอย สมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่1 /2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ขอความอนุเคราะประชาสัมพันธ์โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file การส่งเสริมการประกอบอาชีพกลุ่ม เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
1 - 20 (ทั้งหมด 86 รายการ) 1 2 3 4 5


× เทศบาลตำบลภูจองนายอย