เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายจำเริญ คำพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 082-408-6269
นายยม พิเดช
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 094-3836650
นายมาตร ปัตตัง
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 065-7622892
นายรังสันต์ พละศักดิ์
เลขานายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 085-7686358
นายผา คำพูน
ที่ปรึกษาเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 088-1360682
account_box ฝ่ายสภา
นายพงษ์ สารเดช
ประธานสภาเทศบาลตำบลภูจองนายอย
นายวันดี พลพันธ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลภุจองนายอย
นายสุพจน์ เลิศขามป้อม
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลภูจองนายอย
นายสมนึก เหมราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภุจองนายอย
เขต 1
นายอุทัย สีสะโล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภุจองนายอย
เขต 1
นายสำรอง พัฒนี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภุจองนายอย
เขต 1
นายใหน้ วันเพ็ญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภุจองนายอย
เขต 1
นายสมชาย สุทนัง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภุจองนายอย
เขต 2
นายนา วันคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภุจองนายอย
เขต 2
นายณัฐภูมิ จันธง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภุจองนายอย
เขต 2
นายสมพร ทันเต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภุจองนายอย
เขต 2
นายพร อินทา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภุจองนายอย
เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย
โทร : 080-0017565
นางอุไลวรรณ เนาวภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 081-6692070
นางสาวคนึงนิตย์ เนาวภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-3012975
นายสุวรรณ์ชัย นิระพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร : 086-8683748
นางศศิวิมล วงศ์วัน
นักวิชาการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 082-5455649
account_box สำนักปลัด
นางอุไลวรรณ เนาวภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางอาทิตยพัณณ์ เพชรสิทธ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวจิลาวรรณ ขันตรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุภาพร มัฐผา
นักวิชาการสาธารณสุข
นายรังสันต์ ขันตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ่าเอกธีรศักดิ์ เมฆใส
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวอัญชลี มณีพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกฤติยาภรณ์ เอี่ยมจิตต์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอัจฉราภรณ์ วงมาเกษ
ผู้ช่วยบุคลากร
นางสาวยุพาวดี ดาลัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
นางสาวปาลิตา หงษ์คำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอภิรัญญา ทองกาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัชราภรณ์ อรชร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาววราพร สรสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายธนโชติ วงศ์เพ็ญ
พนักงานดับเพลิง
นางสาวนิภา ศิรินู
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานข้างนอก)
นางบุญหนา พรมลา
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานข้างนอก)
นายสุพจน์ ทองทิพย์
พนักงานขับรถยนต์
นายสมใจ ตริโส
นักการภารโรง
นายสกรณ์ หงษ์คำ
พนักงานขับรถยนต์
นายสมร สุกะรา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายถิน สุราช
พนักงานวิทยุ
account_box กองคลัง
นางสาวคนึงนิตย์ เนาวภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุพัตรา เทียมทิพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวอภิญญา พันธ์ดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายอุดมศักดิ์ศิริ พิมพ์โพธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุทธิตา ชัยเรืองรัชต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจันทร์จิรา ศรีสระคู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายมงคล สาระวิทย์ฅ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายสุวรรณ์ชัย นิระพัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวอภิญญา ภูดานุ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอดิศักดิ์ พรมกสิกร
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายสุวรรณ ดาวัลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิเชษฐ์ วัลภา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายวิชา ทองหมู่
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางศศิวิมล วงศ์วัน
นักวิชาการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางศศิวิมล วงศ์วัน
นักวิชาการศึกษา
นางสาววรรณษิษฐา วงศ์คำพันธโชติ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางบุญเลิศ ปฐมชาติ
ครู คศ.1
นางจิรวดี ทันวิมา
ครู
นางชนิษฐา พละวงศ์
ครู
นางสาวหนูกาญย์ พาชื่น
ครู
นางกมลรัตน์ พลพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็กเทศบาล 1
นางกฤษณา อักโข
ครูผู้ดูแลเด็กเทศบาล 1
นางธันยธรณ์ พิเดช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางลุนนี ชนาค
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวรรณะ รัตนพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสิมลี นันตะริ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอ่อนศรี กติยางทล
ครูผู้ดูแลลเด็ก
นางสาวชมพูนุช เรืองศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.นาจะหลวย
นายณรงไชย สรสิทธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิราภรณ์ มณีสาย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวจิราภรณ์ มณีสาย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางภาพร ประจันตะเสน
ผู้ดูแลเด็ก
นางอ้อยทิพย์ คำน้อย
ผู้ดูแลเด็ก
นายณรงค์ไชย สรสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรรณดี ทันเต
ผู้ดูแลเด็ก
นางจันทนี ปฐมชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นายสุรัฐพงศ์ ทันเต
ผู้ดูแลเด็ก
นายศักดิ์สุริยา ประวา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิตยา แสงงาม
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)
นางสาวนันทพร พัฒนี
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)
account_box หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางอ่อนศรี กติยะกาล
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลภูจองนายอย 1
โทร : 088-1268379
นางธันยธรณ์ พิเดช
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลภูจองนายอย 2
โทร : 080-8629730
นางบุญเลิศ ปฐมชาติ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลภูจองนายอย 3
โทร : 088-2316703
นางลุนนี โสภา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลภูจองนายอย 4
โทร : 099-2968689
นางกมลรัตน์ พลพันธ์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลภูจองนายอย 5
โทร : 092-1689317
นางจิรวดี ทันวิมา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลภูจองนายอย 6
โทร : 081-5934665


× เทศบาลตำบลภูจองนายอย