เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
account_box สำนักปลัด
นางอุไลวรรณ เนาวภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางอุไลวรรณ เนาวภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางอาทิตยพัณณ์ เพชรสิทธ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางอาทิตยพัณณ์ เพชรสิทธ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวจิลาวรรณ ขันตรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจิลาวรรณ ขันตรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุภาพร มัฐผา
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวสุภาพร มัฐผา
นักวิชาการสาธารณสุข
นายรังสันต์ ขันตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายรังสันต์ ขันตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ่าเอกธีรศักดิ์ เมฆใส
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอกธีรศักดิ์ เมฆใส
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวอัญชลี มณีพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอัญชลี มณีพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกฤติยาภรณ์ เอี่ยมจิตต์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกฤติยาภรณ์ เอี่ยมจิตต์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอัจฉราภรณ์ วงมาเกษ
ผู้ช่วยบุคลากร
นางสาวอัจฉราภรณ์ วงมาเกษ
ผู้ช่วยบุคลากร
นางสาวยุพาวดี ดาลัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
นางสาวยุพาวดี ดาลัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
นางสาวปาลิตา หงษ์คำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปาลิตา หงษ์คำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอภิรัญญา ทองกาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอภิรัญญา ทองกาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัชราภรณ์ อรชร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวพัชราภรณ์ อรชร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาววราพร สรสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาววราพร สรสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายธนโชติ วงศ์เพ็ญ
พนักงานดับเพลิง
นายธนโชติ วงศ์เพ็ญ
พนักงานดับเพลิง
นางสาวนิภา ศิรินู
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานข้างนอก)
นางสาวนิภา ศิรินู
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานข้างนอก)
นางบุญหนา พรมลา
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานข้างนอก)
นางบุญหนา พรมลา
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานข้างนอก)
นายสุพจน์ ทองทิพย์
พนักงานขับรถยนต์
นายสุพจน์ ทองทิพย์
พนักงานขับรถยนต์
นายสมใจ ตริโส
นักการภารโรง
นายสมใจ ตริโส
นักการภารโรง
นายสกรณ์ หงษ์คำ
พนักงานขับรถยนต์
นายสกรณ์ หงษ์คำ
พนักงานขับรถยนต์
นายสมร สุกะรา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายสมร สุกะรา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายถิน สุราช
พนักงานวิทยุ
นายถิน สุราช
พนักงานวิทยุ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายจำเริญ คำพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 082-408-6269
นายจำเริญ คำพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 082-408-6269
นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย
โทร : 080-0017565
นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย
โทร : 080-0017565
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 36


× เทศบาลตำบลภูจองนายอย