เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางศศิวิมล วงศ์วัน
นักวิชาการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางศศิวิมล วงศ์วัน
นักวิชาการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางศศิวิมล วงศ์วัน
นักวิชาการศึกษา
นางศศิวิมล วงศ์วัน
นักวิชาการศึกษา
นางสาววรรณษิษฐา วงศ์คำพันธโชติ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววรรณษิษฐา วงศ์คำพันธโชติ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางบุญเลิศ ปฐมชาติ
ครู คศ.1
นางบุญเลิศ ปฐมชาติ
ครู คศ.1
นางจิรวดี ทันวิมา
ครู
นางจิรวดี ทันวิมา
ครู
นางชนิษฐา พละวงศ์
ครู
นางชนิษฐา พละวงศ์
ครู
นางสาวหนูกาญย์ พาชื่น
ครู
นางสาวหนูกาญย์ พาชื่น
ครู
นางกมลรัตน์ พลพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็กเทศบาล 1
นางกมลรัตน์ พลพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็กเทศบาล 1
นางกฤษณา อักโข
ครูผู้ดูแลเด็กเทศบาล 1
นางกฤษณา อักโข
ครูผู้ดูแลเด็กเทศบาล 1
นางธันยธรณ์ พิเดช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางธันยธรณ์ พิเดช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางลุนนี ชนาค
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางลุนนี ชนาค
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวรรณะ รัตนพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวรรณะ รัตนพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสิมลี นันตะริ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสิมลี นันตะริ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอ่อนศรี กติยางทล
ครูผู้ดูแลลเด็ก
นางอ่อนศรี กติยางทล
ครูผู้ดูแลลเด็ก
นางสาวชมพูนุช เรืองศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.นาจะหลวย
นางสาวชมพูนุช เรืองศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.นาจะหลวย
นายณรงไชย สรสิทธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายณรงไชย สรสิทธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิราภรณ์ มณีสาย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวจิราภรณ์ มณีสาย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวจิราภรณ์ มณีสาย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวจิราภรณ์ มณีสาย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางภาพร ประจันตะเสน
ผู้ดูแลเด็ก
นางภาพร ประจันตะเสน
ผู้ดูแลเด็ก
นางอ้อยทิพย์ คำน้อย
ผู้ดูแลเด็ก
นางอ้อยทิพย์ คำน้อย
ผู้ดูแลเด็ก
นายณรงค์ไชย สรสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นายณรงค์ไชย สรสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรรณดี ทันเต
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรรณดี ทันเต
ผู้ดูแลเด็ก
นางจันทนี ปฐมชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นางจันทนี ปฐมชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นายสุรัฐพงศ์ ทันเต
ผู้ดูแลเด็ก
นายสุรัฐพงศ์ ทันเต
ผู้ดูแลเด็ก
นายศักดิ์สุริยา ประวา
ผู้ดูแลเด็ก
นายศักดิ์สุริยา ประวา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิตยา แสงงาม
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)
นางสาวนิตยา แสงงาม
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)
นางสาวนันทพร พัฒนี
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)
นางสาวนันทพร พัฒนี
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายจำเริญ คำพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 082-408-6269
นายจำเริญ คำพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 082-408-6269
นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย
โทร : 080-0017565
นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย
โทร : 080-0017565
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 73


× เทศบาลตำบลภูจองนายอย