messager
 
เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางนงนุช วรรณโสภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางศศิวิมล วงศ์วัน
นักวิชาการศึกษา
โทร : 098-0838824
นางสาววรรณษิษฐา วงศ์คำพันธโชติ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางบุญเลิศ ปฐมชาติ
ครู คศ.1
นางจิรวดี ทันวิมา
ครู
นางชนิษฐา พละวงศ์
ครู
นางสาวหนูกาญย์ พาชื่น
ครู
นางกมลรัตน์ พลพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็กเทศบาล 1
นางกฤษณา อักโข
ครูผู้ดูแลเด็กเทศบาล 1
นางธันยธรณ์ พิเดช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางลุนนี ชนาค
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวรรณะ รัตนพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสิมลี นันตะริ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอ่อนศรี กติยางทล
ครูผู้ดูแลลเด็ก
นางสาวชมพูนุช เรืองศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.นาจะหลวย
นายณรงไชย สรสิทธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิราภรณ์ มณีสาย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวจิราภรณ์ มณีสาย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางภาพร ประจันตะเสน
ผู้ดูแลเด็ก
นางอ้อยทิพย์ คำน้อย
ผู้ดูแลเด็ก
นายณรงค์ไชย สรสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรรณดี ทันเต
ผู้ดูแลเด็ก
นางจันทนี ปฐมชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นายสุรัฐพงศ์ ทันเต
ผู้ดูแลเด็ก
นายศักดิ์สุริยา ประวา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิตยา แสงงาม
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)
นางสาวนันทพร พัฒนี
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)

× เทศบาลตำบลภูจองนายอย