messager
 
เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายจำเริญ คำพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 061-2818066
นายมาตร ปัตตัง
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 065-7622892
นายผา คำพูน
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 088-1360682
นายรังสันต์ พละศักดิ์
เลขานายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 085-7686358
นายสากล พละศักดิ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 062-0805469
account_box หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางอ่อนศรี กติยะกาล
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลภูจองนายอย 1
โทร : 088-1268379
นางธันยธรณ์ พิเดช
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลภูจองนายอย 2
โทร : 080-8629730
นางบุญเลิศ ปฐมชาติ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลภูจองนายอย 3
โทร : 088-2316703
นางลุนนี โสภา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลภูจองนายอย 4
โทร : 099-2968689
นางกมลรัตน์ พลพันธ์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลภูจองนายอย 5
โทร : 092-1689317
นางจิรวดี ทันวิมา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลภูจองนายอย 6
โทร : 081-5934665

× เทศบาลตำบลภูจองนายอย