ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง