ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ถนนสาย 2248 - บ่านท่าก่อ หมู่ 2 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง