ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่าโนนนิเวศน์ - คุ้มห้วยทรายทอง ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง