messager
 
เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2564
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายจำเริญ คำพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล ในสังกัดเทศบาลตำบลภูจองนายอยทุกคน ประกาศเจตจำนงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลภูจองนายอย ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอให้คำมั่นที่จะนำพา ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้งตอบสนอง และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และขอกำหนดนโยบายมาตรการและแผนงานเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้ดำเนินการ
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลภูจองนายอย